Algemene verkoopsvoorwaarden

Versie 2018-03

1. Behoudens andersluidende en schriftelijke vermelding, zijn ons facturen netto contant betaalbaar, zonder korting.

2. Vanaf de datum erop vermeld zullen onze facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 15% per jaar opbrengen.

3. Iedere onbetaald gebleven factuur zal tevens van rechtswege verhoogd worden met 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 100,00 EUR, ten titel van schadebeding bedoeld in artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek.

4. Om geldig te zijn dient elke klacht per aangetekend schrijven te worden geformuleerd op het ogenblijk van de levering der verkochte goederen of de prestatie van diensten. Ingeval een klacht over de geleverde goederen of de gepresteerde diensten gegrond is bevonden, kan onze verantwoordelijkheid de waarde der gemelde goederen of diensten niet overschrijden.

5. De leveringstermijn wordt slechts gegeven ter informatie. Een vertraging van de levering geeft geen recht op annulering van de bestelling of op de toekenning van een vergoeding.

6. De goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van hun verkoopsprijs.

7. De uitgifte van een wissel of ieder ander waardepapier brengt geen schuldvernieuwing teweeg en wijkt niet af van deze verkoopsvoorwaarden.

8. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het district van de verkoper. Wij behouden ons niettemin het recht voor de betwisting onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het district van de koper te laten vallen.

9. De factuur dient als leveringsbon.

10. Wettelijke waarborg voor niet-conformiteit van het product: 2 jaar op de nieuwe toestellen en volgens de Belgische Wet van 1 september 2004. Wettekst beschikbaar op :

https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/garantie/wet-op-de-garantie

Advies nodig?
Maak een vrijblijvende afspraak met SQVISION.

Onze experts informeren u graag over onze diensten.